Dostupnosť: Skladom
Hrubá hmotnosť 0.12kg
3.24€
Cena vo vernostných bodoch: 324
Veľkosť

SLADKOVODNÉ AKVÁRIUM

TROPICAL CARBO

 UHLÍKOVÉ HNOJIVO PRE VODNÉ RASTLINY

 100 ml / 5 000 l vody

PROFESIONÁLNA AKVARISTIKA

 

Nebezpečenstvo

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zneškodnite obsah/nádobu do riadne označených kontajnerov na likvidáciu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

OBSAHUJE: glutaraldehyd.

SKLADOVAŤ NA CHLADNOM MIESTE!

 

TROPICAL CARBO je preparát dodávajúci mimoriadne efektívny zdroj organického uhlíka pre vodné rastliny. Uhlík je prvkom využívaným v procese fotosyntézy k produkcii organických látok. Pravidelné používanie preparátu zabezpečuje intenzívny rast vodných rastlín, čo podporuje vznik biologickej rovnováhy v akváriu a znižuje pravdepodobnosť výskytu problémov s riasami a zlými chemickými parametrami vody. Najlepšie efekty sa získavajú, ak je spolu s TROPICAL CARBO používané správne zvolené hnojenie a je udržiavaná požadovaná úroveň osvetlenia pre pestované rastliny. Prípravok je možné používať ako jediný zdroj uhlíka v akváriách alebo spájať s dávkovaním plynného oxidu uhličitého.

SPÔSOB POUŽITIA: 2 ml / 100 l vody každý deň. Dávku je možné zvýšiť do 4 ml / 100 l vody v akváriách s veľkým počtom dobre rozrastených rastlín. V takom prípade zachovajte opatrnosť a pozorujte správanie živočíchov v akváriu. Neprekračujte odporúčanú dávku. Plné viečko ‒ 2 ml.

Možno aplikovať spolu s preparátmi Aqua Plant, Aquaflorin Potassium, Kobaltosan a Ferro-Aktiv.

POZOR! Nepoužívajte spolu s prípravkami na úpravu vody a korekciu pH. Sporadicky počas používania preparátu sa môže vyskytnúť zakalenie vody, ktoré ustúpi po niekoľkých dňoch.

Vlastnosti
Váha 0.12kg
Rozmery (d x š x v) 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie